انواع درب

درب داخلی: هرگاه دری واسطه ی بین دو فضای محصور و کنترل شده دمائی باشد، آن را درب داخلی گویند.

2

13

15

 

درب خارجی/ درب ورودی: یکی از اولین چیزهایی که هنگام وارد شدن به یک خانه می بینیم درب های ورودی هستند. درب ورودی با وجودی که شکاف کوچکی در نمای خارجی خانه به نظر می رسد اما تأثیر فوق العاده ای بر طراحی دکوراسیون دارد.

14

16

error: قابل کپی برداری نمی باشد